Aigües de Vilassar - Aigües de la Mina Vella  
 
Història Museu Instal·lacions Serveis Contacta
 
Inici | Avís legal
 
 

Avís legal i condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AIGÜES DE VILASSAR SLU informa de que és titular del website
WWW.AIGUESDEVILASSAR.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, AIGÜES DE VILASSAR SLU informa de les següents dades: AIGÜES DE VILASSAR SLU, amb CIF B08321960, i domicili social a AIGÜES DE VILASSAR SLU; CAMI RAL 33, 08340 VILASSAR DE MAR inscrita en el Registre Mercantil en el tom 21890, foli 193, fulla B-28854, inscripció 1a. La direcció de correu electrònic és minavella@aiguesdevilassar.cat


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les websites al website de AIGÜES DE VILASSAR SLU confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines AIGÜES DE VILASSAR SLU, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web AIGÜES DE VILASSAR SLU proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva esponsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats
per AIGÜES DE VILASSAR SLU per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per
les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut
amb la complementació dels formularis mencionats.

• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per AIGÜES DE VILASSAR SLU contràriament
a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre
públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix
funcionament del website.


Política d'enllaços i exencions de responsabilitat

AIGÜES DE VILASSAR SLU no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que
l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en eL seu website i declara que en cap cas
procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la
xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o
legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AIGÜES DE VILASSAR SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar
qualsevol dany als usuaris de la seva website que pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, AIGÜES DE VILASSAR SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.


Modificacions

AIGÜES DE VILASSAR SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


Reserva de cookies

AIGÜES DE VILASSAR SLU es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les
seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de
protecció de dades de l’empresa, AIGÜES DE VILASSAR SLU informa que les cookies s’associen a
l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se l'informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites d'AIGUES DE VILASSAR SLU no serà preceptiva la instal·lació de cookies.


Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AIGÜES DE VILASSAR SLU informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d'AIGÜES DE VILASSAR SLU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, AIGUES DE VILASSAR SLU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AIGUES DE VILASSAR SLU; CAMI RAL 33, 08340 VILASSAR DE MAR. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a AIGÜES DE VILASSAR SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat
intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola
i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d'AIGÜES DE VILASSAR SLU.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

AIGÜES DE VILASSAR SLU es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i AIGÜES DE VILASSAR SLU es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i AIGÜES DE VILASSAR SLU, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILASSAR DE MAR.


Condicions d'ús: recollida de dades

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’ AIGÜES DE VILASSAR SLU amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: CAMÍ RAL, NÚM.33 VILASSAR DE MAR (08340) DE BARCELONA.

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc... que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònicaequivalent.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides a través de la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Tanmateix ens dóna el seu consentiment per enviar-li comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc. per correu postal, correu electrònic o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent.