Tarifes de subministrament 2022

Aigües de Vilassar SLU

Comissió de Preus de Catalunya sessió de 4 d’octubre de 2018 resolució Exp. A-70/18.

Quotes de servei (*)
(segons tipus de subministrament)
B
2,3436 €/ab./mes
C
3.0675 €/ab./mes
D
5.7760 €/ab./mes
E
7,4729 €/ab./mes
F
29,8479 €/ab./mes
BIE 1,3560 €/BIE/mes
Tarifes de subministrament (*)
€/m³
Fins a 10 m³/abonat/mes
0,3175
De 10 a 20 m³/abonat/mes
0,6751
Més de 20 m³/abonat/mes
1,2207
Bloc Industrial
0,7378
Bloc Fuita
0,6751
Repercussió increment Aigües
Ter Llobregat (RIATLL)
0,2668

(*) Preus sense IVA.

Ordenança fiscal núm. 16 (Ajuntament de Vilassar de Mar)

Taxa per la prestació de determinats serveis annexes o complementaris del subministrament d’aigua, última revisió 2014.

I. Drets d’escomesa per al subministrament d’aigua potable a Vilassar de Mar

A. ÚS DOMÈSTIC.- Segons diàmetre de l’escomesa

UNIFAMILIAR
3/4 ”
241,43
1 ”
289,73
1 1/4 ”
338,01
Unifamiliar amb bateria 2 ”
144,57 per comptador
PLURIFAMILIAR
1 1/2 ”
482,90
2 ”
627,75
2 1/2 ”
772,61

B. ÚS CONTRA INCENDIS.- Segons diàmetre de l’escomesa

2 ” BIE
579,60
2 1/2 ” BIE
627,75

C. ÚS INDUSTRIAL, COMERCIAL, OBRES i JARDINS.- Segons diàmetre de l’escomesa

3/4 ”
289,73
1 ”
386,30
1 1/4 ”
482,90

II. Drets de connexió abonat

213,43 €

III. Cànon anual subministrament contra incendis

14,50 €/BIE/any

IV. Restabliment del servei per suspensió temporal

19,33 €/reconnexió (Despeses de devolució 2,45 €)

V. Verificació de les instal·lacions interiors

9,18 €/subministrament

VI. Col·locació de comptadors

19,33 €

VII. Conservació de comptadors i aixetes

0,872 €/subm./mes

Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre; Decret 103/2000, de 6 de març i Llei 2/2015 d’11 de març.

Cànon de l’Aigua (*)
€/m³
Domèstic
1er. Tram
0,4936
2on. Tram
1,1370
3er. Tram
2,8425
4t. Tram
4,5480
Cànon social
0,0000
Tipus general (fuites)
0,5685
Industrial
Tipus general
0,1654
Tipus específic
0,6486

(*) Preus sense IVA.
(**) Pel Cànon de l’Aigua, s’estableix un mínim al 1er. Tram de 6 m³/mes i un màxim de 12 m³/mes i per l’industrial també.

Per a més informació podeu trucar al 012, al telèfon de l’Agència Catalana de l’Aigua 93 567 28 00, a les nostres oficines 93 759 28 89 o visitar la web de l’ACA http://www.gencat.cat/aca.